תנאי שימוש באתר

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של 001 כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת
התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

כללי

1 .אפס אפס אחד בע”מ (להלן: “001 “או “החברה “) מציעה ללקוחותיה קורס דיגיטלי המקנה כישורים ויכולות לפענוח שפת גוף ומסרים תת -הכרתיים אחרים המבוססים על ניסיון, ידע וכישורים הנצברו על ידי יוצאי מערכת הביטחון הישראלית. תקנון זה נועד להסדיר את השימוש בכל הפעילויות ו/או הקורסים של החברה, לרבות אתר 001 הפועל בכתובת: https://oo1.co.il ( להלן: ” האתר”).

2 .לצורך הנוחות, קריאת התקנון מונגשת באמצעות כותרות, אך הן משמשות אך ורק לצורך ניווט ומציאת הנדרש בתקנון, ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. בכל מקרה, בכל סתירה בין כותרת לבין תוכן התקנון – יגבר תוכן התקנון.

3 .מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של 001 .כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמו בן הן לנשים והן לגברים כאחד.

4 .לאחר אישור תנאי החברה להלן וביצוע תשלום התמורה הנקובה בהסכם ההתקשרות עם החברה, תקבל המשתמש שם משתמש וסיסמא אישית, אשר ישמשו אות ך לצורך הזדהות, כניסה וצפייה בתכני הקורס. מובהר, כי שם המשתמש והסיסמא המונפקים ע “י החברה הינם אישיים בלבד ולא ניתנים להעברה. כמו כן, החברה רשאית להחליט, על פי שיקול דעתה בלעדי, להפסיק את הקורס בכל שלב שהוא, לרבות במקרה בו המשתמש מפר את הוראות תקנון זה ו/או אם נמצא שיש פגיעה בחברה, בעובדיה, בשמה ו/או כל סיבה אחרת.

שירותים ופעילויות ספציפיות של 001 

 

5 .השירותים והפעילויות השונות של 001 אשר מוצעים למשתמשים כוללים גישה לקורסים שפותחו על ידי החברה, לרבות תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, וכן חנויות וירטואליות לרכישת שירותים או מוצרים נוספים של החברה (לעיל ולהלן – “השירותים” או “שירותי 001.)”

6 .גישה לשירותי 001 עשויה להצריך מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון -חכם, טאבלט וכד’). עליך לדאוג כי התוכנות הרלוונטיות לצפייה באתרים ותוכן אתרים, על ידי מפעילים שונים, יותקנו ויעודכנו כנדרש על המכשיר שבאמצעותו אתה מבקש לצרוך את השירותים. החברה אינה מבטיחה שתוכן שירותי 001 יהיה זמין ו/או נגיש בכל מכשיר או פלטפורמה.

7 .המוצרים אשר יוצעו במסגרת השירותים, עליהם יחול התקנון, יכללו כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לעיל להלן: “מוצר”).

8 .המידע אשר אליו מתייחסות הוראות תקנון זה (בין אם המידע יוצג על ידי 001 ובין אם המידע ימסר על ידך לחברה כאמור בתקנון זה) כולל כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם/עיבודם/עריכתם/דרך הצגתם, בכל מדיה דיגיטלית או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, הדמיות, דגימות, קבצי קול או וידאו, נתונים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פורמט, 2 ממשק, תו וכיוצ”ב (לעיל ולהלן: ” מידע”). בכל מחלוקת פרשנית ונוכח הקצב המהיר בו חלים שינויים טכנולוגיים, מוסכם כי המונח “מידע” יפורש באופן הנרחב ביותר ובהתאם לעת הרלוונטית.

9 .מפעם לפעם 001 עשויה לקיים פעילויות ספציפיות, מסחריות ואחרות בפלטפורמות שונות לרבות בדפים או חלקים של האתר (להלן: “פעילות ספציפית”). לפעילות ספציפית עשויים להיות תנאי שימוש ספציפיים ו/או שונים מהתקנון ו/או המוסיפים על התקנון. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון של פעילות ספציפית של 001 – יגברו הוראות התקנון הספציפי.

קניין רוחני

 

10 .שירותי 001 ,הפעילויות השונות במסגרתם, המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים ועוד. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי התקנון.

11 .בכל מקרה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

12 .אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניי ן הרוחני של החברה בלא אישור מראש ובכתב של החברה.

13 .האתר עשוי לכלול שמות, ש מות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: “הסימנים”). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או ר ישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

שיתופי פעולה ואתרים אחרים

14 .חלקים שונים מהמידע הכלול בשירותי 001 ,מוצגים בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים האחרים”).

15 .זכויות היוצרים וקניין רוחני אחר במידע ו/או בתמונות עשויות להיות שייכות לצדדים שלישיים ובאחריותם בלבד. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים ו/או בערוצי האתר המופעלים על ידי צדדים שלישיים.

16 .אם תבחר לגלוש או לעשות שימוש באתרים האחרים אתה תיתן בכך את הסכמתך גם לתקנוני השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. מאחר שאין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם, אזי הנך מסכים שכל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותך בלבד כך שאתה מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

17 .בכל מקרה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או כל מדיה שבאתרים האחרים ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת והכל בהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

18 .במסגרת כלים אשר מוטמעים באתר יתכן ותידרש הסכמתך לקבלת הודעות קופצות (notification Push – להלן: “הודעות קופצות”). ככל שתבחר לתת הסכמה כאמור, אזי הסכמתך תחשב משום הסכמה לקבלת הודעות קופצות ו/או אחרות, בכל שעה של היום ובכל מקום שבו תשהה. לתשומת לבך, מתן הסכמה כאמור כוללת גם הסכמה לקבל פרסומות ו/או ידיעות בעלות גוון שיווקי ו/או מסחרי.

19 .בכל מקרה, הסכמתך לעשות שימוש בשירותי 001 כוללת הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר ו/או הודעות קופצות ו/או פירסום “באנרים” ו/או כתבות פירסומיות ו/או כתבות בעלות תוכן שיווקי ו/או כל שימוש ו/או פרסום אחר שהחברה תמצא לנכון כגון: pop under pop, up ,פירסום קולי, וידאו וכו’ ו/או פרסום בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית.

20 .עליך לדעת כי ככל שתזין מידע אודותיך ו/או אחר, באפליקציות ו/או באתרים אחרים, ייתכן כי מידע זה יתקבל בידינו מידי צדדים שלישיים מפעילי אותם אתרים ו/או אפליקציות.

תנאי השימוש במידע המופיע בשירותי 001 

 

21 .זכות השימוש במידע ו/או בקורסים נתונה לך (המשתמש) בלבד. אתה נדרש לעשות שימוש סביר ומקובל במידע ואתה אינך רשאי להרשות לצד ג’ שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.

22 .אתה מתחייב לעשות שימוש במידע ובשירותים בהתאם להוראות כל דין ועפ”י הנחיות והוראות החברה. בכל מקרה, כל שימוש מסחרי במידע אינו מותר.

23 .אתה מתחייב שלא לפרוץ ולא לנטרל כל אמצעי בטיחות או קוד אבטחה, מכל מין וסוג שהוא, נוכחי או עתידי, אשר קיימים בשירותי 001 .

24 .חל עליך איסור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לצורך בידוד, סריקה או ליקוט של מידע או תכנים משירותי 001 לרבות לצורך יצירת מאגר או אוסף, הצגה או שידור מחדש של המידע, הצגת המידע בתוך מסגרת (Framing) הצגת המידע או תכנים ללא פרסומות או תכנים מסחריים אחרים, קישור המידע או האתר לתוכן אחר, הטמעת מידע (Embedding) וכיוצ”ב.

25 .ככל שימסר לך מידע, אתה מתחייב לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

הגבלת אחריות 

 

26 .המידע בשירותים השונים של 001 הוא לשימושך כמשתמש בלבד, כמו שהוא (AS IS) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע עשוי להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. חל עליך איסור לעשות שימוש בלתי חוקי במידע, לערוך אותו או לעשות בו שינויים מכל מין וסוג.

27 .החברה אינה אחראית לכל שימוש שתעשה בו ואין בשירותי 001 כדי להקנות לך ו/או למי מטעמך זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות אשר נובעת מהסתכמות ישירה ו/או עקיפה כאמור.

28 .בכלל האמור, כל שימוש במידע ו/או בשירותי 001 מחייב אותך לבדיקה, ביקורת ואימות עצמאיים, לרבות באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ככל שהדבר נדרש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת לפעול באופן מסוים או להי מנע מפעולה באופן מסוים. גם בעני ין זה, כל הסתמכות על המידע תהיה באחריותך בלבד.

29 .חלק מהמידע אשר מפורסם על ידי 001 עשוי לכלול הצעות לרכישת מוצרים ו/או שירותים שונים (לרבות באמצעות הודעות קופצות) הכוללות תוכן ומידע מסחרי/שיווקי. פרסום מידע שכזה אינו מהווה המלצה או הצעה מצד החברה לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים.

30 .למרות שהחברה משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג בקורס יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו. גם בעני ין זה, מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם ב קורס.

31 .השימוש בשירותי 001 עשוי להיות כרוך בשימוש במערכות מחשוב ו/או חומרה ו/או תוכנה ו/או תקשורת ו/או אחרות אשר אינן מאפשרות להבטיח תמיד זמינות ו/או נגישות ו/או אמינות פעולה מירבית. כך גם השימוש בשירותים השונים עשוי לחייב אותך בהתקנת תוספים ו/או אפליקציות ו/או תוכנות ו/או ברכישת חומרה ו/או שירותי תשתית או תקשורת שונים ואחרים. מטעמים אלו ואחרים שיר ותי 001 בכלל והשימוש במידע בפרט עלולים לכלול הפרעות, שיבושים, תקלות וטעויות שונות, אשר יכולים גם לגרום לנזקים שונים. החברה לא תשא בכל אחריות לנזקים כאמור, ככל שיתרחשו.

32 .המידע והפרסומים המוצגים במסגרת שירותי 001 מאפשרים, בין היתר, הפניה לאתרים אחרים. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. כאשר אתה משתמש בשירותי 001 ,אתה נותן את הסכמתך גם לתוכנם של האתרים האחרים ומבין שאין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש שתעשה במידע אשר מצוי באתרים אחרים ו/או נובע ו/או הופק מהאתרים האחרים יעשה על אחריותך בלבד ללא כל אפשרות להעלות טענה בענין כנגד החברה.

33 .בכל מקרה, החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל מי שעושה שימוש במידע יחד איתך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש בשירותי 001 ו/או במידע ו/או בתוכנו.

34 .שירותי 001 עשויים לעבור שינויים ושיפורים באופן תדיר. לצורך כך, החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אשר קשור או כרוך באיזה משירותי 001 ,ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בפעילותיה ואילוציה של החברה, באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

35 .הינך מצהיר ומסכים בזאת, כי 001 אינה אחראית למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינה אחראית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות תגובות/דעות/ביקורות/חוות דעת משתמשים אחרים. • דיוור ישיר ושירותי דיוור.

36 .שירותי 001 כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר). דיוור שכזה יכלול דיוור כללי ו/או פרסומי, ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי החברה מעת לעת (להלן: ” הדיוור”). 001 שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים.

37 .בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008 ,וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע”י החברה דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

38 .אתה תוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שתבחר להתנתק, תוכך להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של 001 .

רכישת שירותים ומוצרים 

 

39 .שירותי 001 עשויים לכלול מכירת שירותים או מוצרים שונים. ככל שתבחר לרכוש שירותים או מוצרים כאמור, תידרש למסור לחברה פרטים שונים כתנאי לביצוע העסקה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. הפרטים ישמרו במאגר המידע של החברה. הנך מתחייב שכל הפרטים שתמסור כאמור יהיו נכונים ומדויקים, הן לצורך קבלת המוצר או השירות הרלוונטי והן לצורך יצירת קשר עמך או זיהוי שלך.

40 .לאחר מסירת הפרטים כאמור, אתה תופנה לעיתים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, אשר לאחריו תקבל הודעת אישור על ביצוע הזמנתך (להלן: “מסמך פרטי העסקה”). מסמך פרטי העסקה יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. עליך לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות החברה והיא אינה מתחייבת לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. החברה לא תוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה.

41 .אלא אם נקבע במפורש אחרת, רכישת המוצר או השירות תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. במקרה כזה לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי, וכל עוד לא נקבע אחרת – תשלום התמורה יבוצע בתשלום אחד בלבד.

42 .רכישה באמצעות כרטיס אשראי תעשה על ידי אדם בן 18 שנים ומעלה או תאגיד מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, למעט כרטיס אשראי מסוג דיינרס. בשימוש בכרטיס האשראי הנך מצהיר כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף ואתה מורשה עפ”י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור.

43 .אספקת המוצר או השירות, לפי הענין, תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

44 .בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מלחמות או פעילות לחימה, מגפות, סגרים חלקיים, אזוריים או מלאים וכד’.

45 .ביטול, רכישה והחזרת מוצרים או שירותים שנרכשו הינה אפשרית בהודעה מראש ובכתב של 14 ימים לאחר תחילת השימוש במוצרי/שירותי החברה (בכפוף לתשלום של %5 עמלה מגובה הרכישה). להסרת ספקות, מובהר כי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א -1981 לא חל על מוצרי/שירותי 001 מכל סוג ומין שהוא.

46 .החברה תהיה זכאית להפסיק כל שירות שרכשת, ככל שקיים חוב שלך לחברה בגין איזה משירותי 001 .

 6 • הוראות כלליות 

 

47 .החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש בשירותי 001 מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר 001.

48 .תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה. אתה מצהיר בזאת כי אתה מודע לתקנון זה, כי קראת את כל הוראותיו ואתה מסכים להן, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

49 .אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימושך בשירותי 001 שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

50 .אתה מסכים בזאת, כי כל תביעה ו /או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד יצירה העוולה ו/או תחילת הפרסום הרלוונטי, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958 .למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

51 .כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

52 .מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

53 .החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים, באופן כללי או בפניך באופן אישי, במידה שאתה תשתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

54 .לפניות בנושא נגישות האתר ניתן ורצוי לפנות אלינו בדואר האלקטרוני office@oo1.co.il